minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Easter sunrise at St. Tudno's Church
English

Eglwys Sant Tudno: Lleoliad a Mynediad

Cyfarwyddiadau

Mae dau lwybr i yrru neu feicio i Eglwys Tudno Sant, y ddau â bryniau serth. Nid oes gan Eglwys Sant Tudno god post. Mae man parcio ychydig o dan yr eglwys yn y lleoliad hwn:

 Latitude | Longitude  53.33734 N | -3.84969 (3.84969 W)
 Grid Reference  SH 769838
 Plus Code  85P2+R8 Llandudno, UK
 what3words  inclines,shorten,swelling

Llwybr 1

Ar ben Upper Mostyn Street (parhad o Mostyn Street ar y map hwn) croeswch drosodd i Tŷ Gwyn Road ger Gwesty'r Empire. Parhewch i fyny Heol Tŷ Gwyn, yn syth ar draws wrth y goleuadau traffig, i Orsaf Hanner Ffordd y tram. Ychydig y tu hwnt i'r Orsaf Hanner Ffordd, trowch i'r dde i St. Tudno's Road. Parhewch ar Lon Sant Tudno. (DS Bydd Capel Mynwent y Gogarth i’w weld cyn Eglwys Sant Tudno.)

Llwybr 2

O'r gylchfan ar Rhodfa'r Gogledd, cymerwch Heol y Fali i'r Tolldy a Marine Drive. Parhewch o amgylch Marine Drive heibio’r penrhyn cyntaf ac mae’r ffordd i St. Tudno’s ar y chwith. (DS Mae Marine Drive yn un ffordd ac mae yna doll ar gyfer gyrru ar y ffordd.)

Cerddwyr

Mae amryw o lwybrau troed ar y Gogarth a fydd yn eich galluogi i gerdded i lawr o Gopa'r Gogarth neu i fyny o Happy Valley, er enghraifft.

Ymwelwyr â chadeiriau olwyn, bygis, pramiau, ac ati.

Mae grisiau i fyny i'r fynwent o'r maes parcio islaw'r eglwys. Fodd bynnag, mae llwybr llyfn i lawr o borth y fynwent uwchben yr eglwys a lle i un car dynnu drosodd. Mae un gris bach (tua 5 cm / 2″) i mewn i ddrws gorllewinol yr eglwys. Mewn tywydd gwyntog iawn weithiau mae angen cadw'r drws gorllewinol ar gau ac mae grisiau yn y fynedfa drwy'r porth. Os gall un o'r parti reoli'r grisiau, gellir agor y drws gorllewinol o'r tu mewn ond caewch ef eto pan fyddwch yn gadael.

Cymraeg

St. Tudno's Church: Location and Access

Directions

There are two routes to drive or cycle to St. Tudno’s Church, both with steep hills. St. Tudno’s Church does not have a post code. There is a parking space just below the church at this location:

 Latitude | Longitude  53.33734 N | -3.84969 (3.84969 W)
 Grid Reference  SH 769838
 Plus Code  85P2+R8 Llandudno, UK
 what3words  inclines,shorten,swelling

Route 1

At the top of Upper Mostyn Street (a continuation of Mostyn Street on this map) cross over to Ty Gwyn Road by the Empire Hotel. Continue up Ty Gwyn Road, straight across at the traffic lights, to the tram Half Way Station. Just beyond the Half Way Station, turn right into St. Tudno’s Road. Continue on St. Tudno’s Road. (NB The Great Orme Cemetery Chapel will be seen before St. Tudno’s Church.)

Cemetery Chapel and St. Tudno's
The municipal Great Orme Cemetery Chapel is often confused for St. Tudno's Church | Mae Capel dinesig Mynwent y Gogarth yn aml yn ddryslyd i Eglwys Sant Tudno

Route 2

From the roundabout on North Parade take Happy Valley Road to the Toll House and Marine Drive. Continue around Marine Drive past the first promontory and the road to St. Tudno’s is on the left. (NB Marine Drive is one-way and there is a toll for driving on the road.)

Walkers

There are various footpaths on the Great Orme which will enable you to walk down from the Great Orme Summit or up from Happy Valley, for example.

Visitors with wheelchairs, buggies, prams, etc.

There are steps up into the churchyard from the parking area below the church. However, there is a smooth path down from the lych gate above the church and room for one car to pull over. There is one small step (about 5 cm / 2″) into the west door of the church. In very windy weather it is sometimes necessary to keep the west door closed and the entrance via the porch has steps. If one of the party can manage the steps, the west door can be opened from inside but please close it again when you leave.