minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Am yr Ardal Weinidogaethol

Cylchgrawn Plwyf 1911 | Parish Magazine of 1911

Croeso i Bro Tudno (Plwyf Llandudno gynt). Mae croeso mawr i bawb ymweld â’n heglwysi ac ymuno â ni i addoli.

Mae dwy eglwys o fewn yr Ardal Weinidogaeth:

Mae'r Ardal Weinidogaeth hefyd yn gyfrifol am Fynwent Eglwys San Siôr, sef mynwent eglwys blwyf gynt.

O fewn yr Ardal Weinidogaeth mae Ysgol San Siôr, Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru.

Os gwelwch yn dda defnyddiwch y dolenni a'r fwydlen i ddysgu mwy amdanom ni a'n heglwysi.


Mae Llandudno yn cymryd ei henw o Eglwys Sant Tudno, felly mae ein Hardal Weinidogaeth hefyd yn cael ei hadnabod fel "Bro Tudno". Mae Llandudno yn dref Fictoraidd hyfryd sy’n gyrchfan twristiaeth ffyniannus sy’n denu miloedd o ymwelwyr bob blwyddyn. Mae’r ddau bromenâd glan môr hardd, y Gogarth fawreddog a chanol tref ddeniadol yn ei gwneud yn un o’r cyrchfannau gwyliau mwyaf poblogaidd yng Nghymru. Os ydych yn ymweld â Llandudno, rydym yn gobeithio y byddwch yn manteisio ar y cyfle i ymweld â’n heglwysi hefyd, ac os felly byddwn yn edrych ymlaen at gwrdd â chi.


Mae Ardal Weinidogaeth Llandudno yn rhan "ar wahân" o'r Esgobaeth Bangor sy'n cynnwys penrhyn y Gogarth a'r rhan o dref Llandudno i'r gogledd a'r gorllewin o reilffordd sy'n rhedeg o'r lan yn Deganwy, ar hyd y cledrau rheilffordd, trwy orsaf reilffordd Llandudno, ac ar hyd Vaughan Street i'r Promenâd. I'r de a'r dwyrain o'r llinell hon y mae hen Blwyf Rhos-Cystennin, sydd yn awr yn rhan o Ardal Genhadol Aberconwy, sydd yn Esgobaeth Llanelwy.

Mae’r rheswm dros wahanu’r Ardal Weinidogaeth oddi wrth weddill ei hesgobaeth yn hanesyddolr. Gellir darllen mwy yn hanes yr Ardal Weinidogaethol.


Mae Esgobaeth Bangor yn un o chwe esgobaeth yr Eglwys yng Nghymru, sy'n rhan o'r Cymun Anglicanaidd.

Mae'r teulu Esgobol Anglicanaidd yn cynnwys degau o filiynau o Gristnogion sy'n aelodau o 46 o wahanol eglwysi. Rhestr o Eglwysi.

Cymraeg

About Bro Tudno

Ministry Area Map Showing Our Churches | Map o'r Ardal Weinidogaethol yn Dangos Ein Heglwysi

There are two churches within Bro Tudno:

Bro Tudno is also responsible for St. George's Churchyard, the churchyard of a former parish church.

Within Bro Tudno is Ysgol San Siôr (St. George's School), a Church in Wales Primary School.

Please use the links and menu to learn more about us and our churches. 


Llandudno takes its name from St. Tudno's Church, so our Ministry Area is known as "Bro Tudno". Llandudno is a lovely Victorian town which is a thriving tourist destination attracting thousands of visitors each year. The two beautiful seaside promenades, majestic Great Orme and attractive town centre make it one of the most popular holiday destinations in Wales. If you are visiting Llandudno, we hope that you will take the opportunity to visit our churches too, in which case we will look forward to meeting you.  


The Ministry Area of Llandudno is a "detached" part of the Diocese of Bangor comprising the Great Orme peninsula and the part of the town of Llandudno to the north and west of a line running from the shore at Deganwy, along the railway tracks, through Llandudno railway station, and along Vaughan Street to the Promenade. To the south and east of this line is the former Parish of Rhos-Cystennin, now part of the Aberconwy Mission Area, which is in the Diocese of St. Asaph.

The reason for the Ministry Area’s physical separation from the rest of its diocese is historic. More can be read in the history of the Ministry Area.


The Diocese of Bangor is one of the six dioceses of the Church in Wales, part of the Anglican Communion.

The Anglican Episcopal family comprises tens of millions of Christians who are members of 46 different Churches. List of Churches.