minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Ffenestri Gwydr Lliw yn Eglwys y Drindod Sanctaidd

Stained Glass Windows in Holy Trinity ChurchFfenestri Noddfa | Sanctuary Windows

Mae'r pum ffenestr pâr ysblennydd yn y cysegr yn darlunio genedigaeth a bachgendod Iesu, tra bod y crwneli ar waelod pob ffenestr yn dangos rhai o'r proffwydi. Gosodwyd y ffenestri rhwng 1884 a 1889 a chawsant eu dylunio gan John Hardman Powell. Roedd John Hardman Powell yn nai i John Hardman, sylfaenydd Hardman & Co., cwmni sy'n enwog am waith metel eglwysig yn yr arddull ganoloesol. Cynhyrchwyd y rhan fwyaf o ddyluniadau’r cwmni gan AWN Pugin ac roedd John Hardman Powell yn ddisgybl i AWN Pugin.

Dylid nodi bod y pâr o ffenestri ar y dde wedi'u cilfachu'n wahanol i'r lleill. Yn wreiddiol, gosodwyd y ffenestri yn gymesur gyda dau bâr i'r chwith o'r allor, un pâr y tu ôl, a dau bâr i'r dde. Pan adeiladwyd y Capel Coffa yn 1923/24, tynnwyd y pâr o ffenestri ar y chwith pellaf. Pan estynnwyd y Gangell ym 1931/32, gwnaed darpariaeth i adfer y pâr coll er bod pob un wedi'i osod yn ei doriad ei hun, gan wneud y pâr ar y dde ymhellach oddi wrth ei gilydd.

The five splendid paired windows in the sanctuary depict the birth and boyhood of Jesus, while the roundels at the bottom of each window show some of the prophets. The windows were installed between 1884 and 1889 and were designed by John Hardman Powell. John Hardman Powell was the nephew of John Hardman, the founder of Hardman & Co., a company famous for medieval style ecclesiastical metalwork. Most of the company’s designs were produced by AWN Pugin and John Hardman Powell was a pupil of AWN Pugin.

It should be noted that the right hand pair of windows is recessed differently to the others. Originally, the windows were installed symmetrically with two pairs to the left of the altar, one pair behind, and two pairs to the right. When in the Memorial Chapel was built in 1923/24, the pair of windows on the furthest left were removed. When the Chancel was extended in 1931/32, provision was made to restore the missing pair though each was mounted in its own recess, making the right-hand pair further apart than the others.

Mae'r ffenestr gyntaf, i'r chwith o'r allor, yn dangos y Geni ac mae dyfyniad ar waelod y ffenestr yn darllen: Daeth â'i mab cyntaf-anedig allan a'i lapio mewn dillad swaddling.

Mae'r crwneli'n dangos Jacob ar y chwith a Dafydd ar y dde.

Mae'r arysgrif ar y ffenestr: Er Gogoniant Duw ac er cof am yr Uwchgapten James Legh Thursby.

The first window, to the left of the altar shows the Nativity and a quotation at the bottom of the window reads: She brought forth her first born Son and wrapped him in swaddling clothes.

The roundels show Jacob on the left and David on the right.

The window is inscribed: To the Glory of God and in memory of Major James Legh Thursby.

Mae'r ail ffenestr, y tu ôl i'r allor, yn dangos y Magi yn cyflwyno eu rhoddion i Grist a'r Teulu Sanctaidd. Y dyfyniad ar y ffenestr hon yw: Cyflwynwyd iddo anrhegion o Aur a thus a Myrr.

Mae'r crwneli wedi'u cuddio gan reredos yr allor ond yn dangos Nahum ar y chwith a Habacuc ar y dde.

Mae'r arysgrif ar y ffenestr: Er Gogoniant Duw ac er cof am y Parchedig William Thursby.

The second window, behind the altar, shows the Magi presenting their gifts to Christ and the Holy Family. The quotation on this window is: They presented unto him gifts of Gold and Frankincense and Myrrh.

The roundels are hidden by the reredos of the altar but show Nahum on the left and Habakkuk on the right.

The window is inscribed: To the Glory of God and in memory of the Reverend William Thursby.

Mae'r drydedd ffenestr, i'r dde i'r allor, yn dangos cyflwyniad y baban Crist yn y deml i Simeon ac Anna. Y dyfyniad yw: "Arglwydd yn awr gad i'th was gilio mewn heddwch yn ôl dy air."

Mae'r crwneli'n darlunio Micha ar y chwith ac Eseia ar y dde.

Mae'r ffenestr wedi'i harysgrifio: Er Gogoniant Duw ac er cof am Harriet Matilda gwraig yr Uwchgapten James Legh Thursby - Jesu Mercy.

The third window, to the right of the altar, shows the presentation of the infant Christ in the temple to Simeon and Anna. The quotation is: Lord now lettest thou thy servant depart in peace according to thy word.

The roundels depict Micah on the left and Isaiah on the right.

The window is inscribed: To the Glory of God and in memory of Harriet Matilda wife of Major James Legh Thursby – Jesu Mercy.

Mae'r bedwaredd ffenestr yn dangos y bachgen Iesu yn y deml, gyda'r dyfyniad: Pa fodd y ceisiasoch fi, oni wyddoch fod yn rhaid imi ymwneud â busnes fy nhad.

Mae'r crwneli'n dangos Seffaneia ar y chwith a Haggai ar y dde.

Mae'r arysgrif ar y ffenestr: Er Gogoniant Duw ac er cof am Eleanor Mary Thursby.

The fourth window shows the boy Jesus in the temple, with the quotation: How is it that ye sought me, wist ye not that I must be about my father’s business.

The roundels show Zephaniah on the left and Haggai on the right.

The window is inscribed: To the Glory of God and in memory of Eleanor Mary Thursby.

Mae’r bumed ffenestr yn darlunio bachgendod Iesu, gyda Iesu a Joseff yn siop y saer a Mair yn gweithio’r distaff. Dyfyniad y ffenestr hon yw: Aeth i waered gyda hwynt, ac a ddaeth i Nasareth ac a ddarostyngodd iddynt.

Mae'r crwneli'n dangos Malachi ar y chwith a Ioan Fedyddiwr ar y dde.

Mae'r arysgrif ar y ffenestr: Er Gogoniant Duw ac er cof am yr Uwchgapten James Legh Thursby.

The fifth window depicts Jesus’ boyhood, with Jesus and Joseph in the carpenter’s shop and Mary working the distaff. The quotation for this window is: He went down with them and came to Nazareth and was subject unto them.

The roundels show Malachi on the left and John the Baptist on the right.

The window is inscribed: To the Glory of God and in memory of Major James Legh Thursby.

Ffenestr Transept Gogledd | North Transept Window

Mae ffenestr hardd yr transept gogleddol yn darlunio Crist mewn Mawrhydi ac mae'r dyfyniad yn darllen: Dyma'r rhai a ddaeth allan o'r gorthrymder mawr.

Cyfeirir at y ffenestr weithiau fel “ffenestr y merthyron”, gan mai merthyron Cristnogol oedd llawer o’r ffigurau. Ar waelod y ffenestr chwith y mae St. Catherine, gyda'r olwyn; St. Paul â chleddyf; a Sant Iago Fawr, nawddsant y Pererinion.

Yn y panel canol dangosir Crist yn dal llyfr gyda'r llythrennau A ac O, yr Alffa ac Omega, llythrennau cyntaf ac olaf yr wyddor Roegaidd gan nodi'r dechrau a'r diwedd. Ar waelod y panel, dangosir Sant Pedr yn dal yr allweddi a Sant Ioan sy'n dal y cwpan cymun.

Yn y ffenestr ar yr ochr dde, mae Ioan Fedyddiwr yn dal baner, mae San Steffan yn dal cerrig a Mair yn gwisgo coron. Credir mai Thomas a’ Becket oedd y ffigwr sy’n gwisgo meitr esgob.

Mae arysgrif ar y ffenestr: Er cof cariadus am John Morgan, Rheithor y plwyf hwn o 1857 – 1885, gan ei ferched Ann C. Morgan a Helen Alison Johnson 1891.

The beautiful north transept window depicts Christ in Majesty and the quotation reads: These are they who came out of the great tribulation.

The window is sometimes referred to as the “martyrs window”, as many of the figures were Christian martyrs. At the bottom of the left hand window are St. Catherine, with the wheel; St. Paul with a sword; and St. James the Great, patron saint of Pilgrims.

In the centre panel Christ is shown holding a book with the letters A and O, the Alpha and Omega, the first and last letters of the Greek alphabet thus indicating the beginning and the end. At the bottom on the panel, St. Peter is shown holding the keys and St. John holds the chalice.

In the right hand window, John the Baptist holds a banner, St. Stephen holds stones and Mary wears a crown. The figure wearing a bishop’s mitre is thought to be Thomas a’ Becket.

The window is inscribed: In loving memory of John Morgan, Rector of this parish from 1857 – 1885, by his daughters Ann C. Morgan and Helen Alison Johnson 1891.

Ffenestr Transept De | South Transept Window

Mae ffenestr transept y de, uwchben y festri, yn darlunio dysgeidiaeth Iesu gyda chwe dyfyniad o Mathew pennod 25, adnodau 35 – 36. Hon oedd y ffenestr gyntaf i gael ei gosod yn y Drindod Sanctaidd ac mae'r lliwiau cryf yn tywynnu yn haul y prynhawn.

Yn newynog, a chwi a roddasoch i mi gig.

Sychedig a roddasoch i mi ddiod.

Dieithryn a chwithau'n fy nghroesawu.

Noeth a gwisgasoch fi.

Salwch a chwi a ymwelasoch â mi.

Yn y carchar, a daethoch ataf fi.

Cysegrwyd y ffenestr: Er cof am George Fielding o Foranedd yn y plwyf hwn. Codir y ffenestr hon mewn coffadwriaeth serchog gan ei gyfeillion. Chwefror 1875.

The south transept window, above the vestry, illustrates the teachings of Jesus with six quotations from Matthew chapter 25, verses 35 – 36. This was the first window to be installed in Holy Trinity and the strong colours glow in the afternoon sun.

Hungry and ye gave me meat.

Thirsty and ye gave me drink.

Stranger and ye welcomed me.

Naked and ye clothed me.

Sick and ye visited me.

In prison and ye came unto me.

The window is dedicated: In memory of George Fielding of Moranedd in this parish. This window is erected in affectionate remembrance by his friends. February 1875.

Ffenestr Orllewinol | West Window

Mae'r ffenestr orllewinol yn dangos y Cyfarchiad i Mair yn y ddau banel ar y chwith ac yn y ddau banel ar y dde y cyflwyniad o anrhegion gan y Magi i'r baban Iesu.

Daeth y gwydr lliw o Eglwys St. Augustine yn Stockport ac fe’i gosodwyd yn y Drindod Sanctaidd yn 2012. Mae harddwch y ffenestr yn dangos yn arbennig yn haul yr hwyr.

Mae'r ffenestr yn gofeb i Peter ac Isabel Neal.

The west window shows the Annunciation to Mary in the two left hand panels and in the two right hand panels the presentation of gifts by the Magi to the infant Jesus.

The stained glass came from St. Augustine’s Church in Stockport and was installed in Holy Trinity in 2012. The beauty of the window shows particularly in the evening sun.

The window is a memorial to Peter and Isabel Neal.

Ffenestr Bedydd | Baptistry Window

Mae ffenestr y Bedyddwyr, yn yr eil ddeheuol, yn darlunio bedydd Iesu gan Ioan Fedyddiwr yn y panel ar y chwith a Iesu yn bendithio plant yn y panel llaw dde.

Mae arysgrif ar y ffenestr: Anrheg plant yr Ysgol Sul – 1887.

Gwnaethpwyd y ffenestr gan A.L. Moore & Co., Stained Glass Works, Llundain.

The Baptistry window, in the south aisle, depicts the baptism of Jesus by John the Baptist in the left hand panel and Jesus blessing children in the right hand panel.

The window is inscribed: The gift of the Sunday School children – 1887.

The window was made by A.L. Moore & Co., Stained Glass Works, London.

Ffenestri yr Ail Ddeheuol | South Aisle Windows

Mae'r ffenestr hon yn dangos Iesu gyda Martha a Mair, gyda'r dyfyniad: Mair sydd wedi dewis y rhan dda honno.

Mae'r arysgrif ar y ffenestr: Er Gogoniant Duw ac er cof cariadus am Emma, gwraig Frank Brown ymylwr yr eglwys hon. Bu farw Mehefin 19, 1913.

Gwnaethpwyd y ffenestr gan John Hardman ac mae paentiad o ansawdd eithriadol o uchel.

This window shows Jesus with Martha and Mary, with the quotation: Mary has chosen that good part.

The window is inscribed: To the Glory of God and in loving memory of Emma, wife of Frank Brown verger of this church. Died June 19th 1913.

The window was made by John Hardman and has painting of an exceptionally high quality.

awaiting

awaiting

Memorial Chapel Windows | Ffenestri Capel Coffa

Mae'r ffenestr ddwyreiniol yn dangos Crist yn Fawrhydi yn y panel canol.

Mae'r panel ar y chwith yn darlunio'r Archangel Gabriel, gyda'r Cyfarchiad i Mair isod.

Mae'r panel ar y dde yn dangos yr Archangel Michael yn ymladd â Satan, wedi'i ddarlunio fel draig, tra yn rhan isaf y ffenestr mae Michael yn pwyso'r eneidiau am nefoedd ac uffern.

Mae'r arysgrif ar y ffenestr: Er Gogoniant Duw er cof am Llewelyn Robert Hughes MA Ych. Rheithor y plwyf hwn 1902 – 1925, Canon Eglwys Gadeiriol Bangor a Chaplan y Lluoedd 1914 – 1919. Gosodwyd y ffenestr hon gan ei Gyfeillion.

The east window shows Christ in Majesty in the centre panel.

The left hand panel depicts the Archangel Gabriel, with the Annunciation to Mary below.

The right hand panel shows the Archangel Michael fighting Satan, depicted as a dragon, while in the lower part of the window Michael weighs the souls for heaven and hell.

The window is inscribed: To the Glory of God in memory of Llewelyn Robert Hughes MA Ox. Rector of this parish 1902 – 1925, Canon of Bangor Cathedral and Chaplain of the Forces 1914 – 1919. This window was set up by his Friends.

San Siôr

San Siôr yw nawddsant Lloegr a dethlir Dydd San Siôr ar 23 Ebrill. Credir bod y chwedl am San Siôr yn lladd draig yn enghraifft o dda yn trechu drygioni.

Mae'r arysgrif ar y ffenestr: Er Gogoniant Duw ac er cof bythol gariadus am George Guyse Barker, a aned ar 26 Mai 1860, bu farw Tachwedd 15fed 1925.

Dangosir enw’r gwneuthurwr yn y ffenestr fel C. Powell, 20 Archway Road, N19.

St. George

St. George is the patron Saint of England and St. George’s Day is celebrated on 23 April. The legend of St. George slaying a dragon is thought to be an example of good triumphing over evil.

The window is inscribed: To the Glory of God and in ever loving memory of George Guyse Barker, born May 26th 1860, died November 15th 1925.

The maker’s name is shown in the window as C. Powell, 20 Archway Road, N19.

Sant Tudno

Sant Tudno yw nawddsant Llandudno a dethlir ei ddydd gŵyl ar 5 Mehefin. Mae rhagor o wybodaeth am St. Tudno ar gael yma.

Mae’r arysgrif ar y ffenestr: Er Gogoniant Duw ac er cof cariadus am Ellen Planck o “Plas Madoc” a fu farw Medi 4ydd 1926.

St. Tudno

St. Tudno is the patron saint of Llandudno and his feast day is celebrated on 5 June. More information on St. Tudno can be found here.

The window is inscribed: To the Glory of God and in loving memory of Ellen Planck of “Plas Madoc” who died on September 4th 1926.

St. Cadwaladr

Roedd Sant Cadwaladr Fendigaid yn frenin Gwynedd ac yn noddwr mawr i'r Eglwys yng Ngwynedd. Yn ei henaint daeth yn fynach ym mynachlog Eglwys Ael a bu farw ar 12 Tachwedd OC 682, tra ar bererindod i Rufain.

Mae'r arysgrif ar y ffenestr: Er cof am y Swyddogion, y Swyddogion Heb Gomisiwn a Gwŷr yr 17eg BN. RWF (Codwyd yn Llandudno) a syrthiodd yn y oedd 1914 – 1918. Rhodd eu Prif Swyddog Cyrnol Yr Anrhydeddus H. Lloyd Mostyn 1934.

Mae panel uchaf y ffenestr yn cynnwys arwyddlun y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig.

St. Cadwaladr

St. Cadwaladr the Blessed was a king of Gwynedd and a great patron of the Church in Gwynedd. In old age he became a monk at the monastery of Eglwys Ael and he died on 12 November AD 682, while on a pilgrimage to Rome.

The window is inscribed: To the memory of the Officers, Non-Commissioned Officers and Men of the 17th BN. RWF (Raised at Llandudno) who fell in the was 1914 – 1918. The gift of their Commanding Officer Colonel The Honourable H. Lloyd Mostyn 1934.

The top panel of the window includes the insignia of the Royal Welch Fusiliers.

Dewi Sant

Dewi Sant yw nawddsant Cymru a dethlir Dydd Gŵyl Dewi ar 1 Mawrth. Sefydlodd Dewi Sant fynachlog lle saif Eglwys Gadeiriol Tyddewi heddiw yn Sir Benfro a bu ef a’i ddilynwyr yn byw bywyd syml. Bu farw Dewi Sant ar 1 Mawrth OC 589 a chladdwyd ef yn ei fynachlog.

Mae'r arysgrif ar y ffenestr: Er Gogoniant Duw er cof am Ellis a Blanche Mather. Rhodd eu mab a'u merched 1939.

Dangosir enw’r gwneuthurwr yn y ffenestr fel Christopher C. Powell, Highgate.

St. David

St. David is the patron saint of Wales and St. David’s Day is celebrated on 1 March. St. David founded a monastery where St. David’s Cathedral now stands in Pembrokeshire and he and his followers lived a simple life. St. David died on 1 March AD 589 and was buried at his monastery.

The window is inscribed: To the Glory of God in memory of Ellis and Blanche Mather. The gift of their son and daughters 1939.

The maker’s name is shown in the window as Christopher C. Powell, Highgate.

Sant Ffransis o Assisi

Sant Ffransis o Assisi yw nawddsant anifeiliaid. Ymwrthododd â bywyd breintiedig i helpu'r sâl a'r alltudion o gymdeithas a sefydlodd yr Urdd Ffransisgaidd. Bu farw 3 Hydref 1226 a chanoneiddio ddwy flynedd yn ddiweddarach. Dethlir ei ddydd gŵyl ar 4 Hydref.

Mae arysgrif ar y ffenestr: Er Gogoniant Duw er cof am Edward Robert Woodhouse 1863 – 1938 a Georgina ei wraig 1887 – 1956.

St. Francis of Assisi

St. Francis of Assisi is the patron saint of animals. He gave up a privileged life to help the sick and outcasts from society and founded the Franciscan Order. He died on 3 October 1226 and was canonised two years later. His feast day is celebrated on 4 October.

The window is inscribed: To the Glory of God in memory of Edward Robert Woodhouse 1863 – 1938 and Georgina his wife 1887 – 1956.